Regler og vilkår

ParkPrivate ApS vil gerne sikre alle brugere af Visitors en god oplevelse. Der gælder derfor nogle regler og vilkår for brugen af Visitors. Disse regler og vilkår fremgår nedenfor, og du accepterer dem automatisk, når du opretter dig som bruger.

For brugere

Oprettelse som bruger

Du opretter dig som bruger af Visitors via vores app, som hentes i App store eller Google Play. Når du opretter dig, skal du give os følgende oplysninger om dig:

 • Navn
 • Telefonnummer

Såfremt du booker en parkeringsplads skal du give os følgende oplysninger om dit betalingskort:

 • Kortnummer
 • Udløbsdato
 • 3-cifret sikkerhedskode

Vi gemmer disse oplysninger på vores server. Oplysningerne administreres i henhold til gældende lovgivning vedrørende GDPR og persondataloven. Du giver os samtidigt lov til at måtte kontakte dig i markedsføringsmæssig henseende.

Oplysninger om betalingskort bliver videregivet til behandling hos Stripe Inc, som bruger oplysningerne, når en transaktion gennemføres.

Oplysninger om telefonnummer vil blive videregivet til Account Kit. ParkPrivate ApS benytter Account Kit til at logge dig på som bruger.

Øvrige oplysninger vil ikke blive videregivet til tredjemand.

 

Oplysninger om gæsten som skal holde på pladsen

Når du booker en parkeringsplads til en gæst gennem Visitors og derigennem indtaster oplysninger om denne, bekræfter du, at du har modtaget samtykke fra denne gæst, og at du derfor har tilladelse til at videresende dennes oplysninger. De eneste oplysninger om gæsten, som du skal indtaste, er følgende :

 • Navn
 • Telefonnummer
 • Bilens registreringsnummer (Kræves kun, når der er kontrol på parkeringsområdet af en autoriseret operatør)

Oplysninger om gæstens telefonnummer bliver ikke sendt til en tredjepart, og telefonnummeret bliver udelukkende brugt til at sende den elektroniske p-tilladelse.

Oplysninger om registreringsnummeret på gæstens bil bliver sendt til ejeren af p-pladsen. Hvis et autoriseret parkeringsselskab fører opsyn med p-pladsen, vil oplysninger om bilens registreringsnummer blive videregivet til dette.

 

Pris for parkering
Udlejeren bestemmer selv timeprisen for sin egen p-plads. Timeprisen kan være fastsat til forskellige beløb afhængig af tidspunktet på døgnet.

De anførte priser er i danske kroner inkl. moms. ParkPrivate ApS tager forbehold for prisfejl, prisændringer og opdateringsfejl.

Hvis du som gæst henter bilen før bookingperiodens udløb, får du ikke refusion for den periode, hvor p-pladsen ikke bliver benyttet

 

Udlejers ansvar

Personen, som har oprettet en p-plads i Visitors, bærer det fulde ansvar for, at p-pladsen står ledig på de tidspunkter, den bliver udlejet.

 

Lejeperiode

Når du lejer en p-plads gennem Visitors, skal du som minimum booke 30 min. parkering. Vil du parkere mere end 30 min. kan du booke lejeperioder med 15 min. intervaller, f.eks. 45 min., 60 min., 75 min. osv.

Ved bestilling modtager du en digital kvittering på din telefon og din gæst modtager en sms med en parkeringstilladelse.

 

Fortrydelsesret

Som lejer har du mulighed for at annullere din Visitors-booking. Når du annullerer din booking, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse afhænger af, hvor lang tid der er tilbage, før din booking påbegyndes.

Ved fortrydelse tilbageføres en del af betalingen til din konto hos Visitors til brug som betaling ved fremtidige parkeringer.

Nedenfor kan du se, hvor meget der tilbageføres:

 •   >24 timer før: 100% tilbage. Det koster ikke noget og du bliver ikke debiteret noget beløb. ParkPrivate ApS overfører det fulde beløb til din Visitors-konto som tilgodehavende.
 • 2-24 timer før: 50% tilbage. Du bliver debiteret 50% af bookingen. ParkPrivate ApS overfører de resterende 50% til din Visitors-konto som tilgodehavende.
 • <2 timer før: 0% tilbage. Du bliver debiteret den fulde betaling for bookingen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender på din Visitors-konto hos ParkPrivate Aps kan ikke kræves udbetalt.

 

Hvis udlejer er nødt til at annullere bookingen

Vi gør alt, hvad vi kan for, at en udlejer ikke annullerer bookingen af sin p-plads. Er udlejer nødsaget til dette, så får du selvfølgelig dine penge retur, og vi giver dig samtidig 50 kr. til at parkere for som kompensation.

 

Online betaling

Vi gemmer dine betalingsoplysninger sikkert hos ParkPrivate ApS for at gøre dine fremtidige bookinger hurtigere. Pengene bliver hævet, når du foretager en booking.

Parkering uden tilladelse

Hvis du holder på en Visitors-parkeringsplads uden gyldig p-tilladelse, kan du risikere en kontrolafgift svarende til det beløb, som står på skiltningen på pladsen.

 

Ansvar

Indkørsel på og brug af parkeringspladser sker for egen risiko og i henhold til ParkPrivate ApS’ regler for brug af Visitors og eventuelle retningslinjer, som skiltet på parkeringspladsen. Hverken ParkPrivate ApS eller parkeringspladsens ejer kan holdes ansvarlig for ulykker, tyveri, skader på personer, køretøjer, værdigenstande eller lignende, uanset årsag. Ligeledes kan ParkPrivate ApS ikke gøres ansvarlig for indirekte tab og følgeskader. Disse regler gælder, med mindre andet måtte følge af ufravigelige lovregler i dansk ret.


Force majeure

Såfremt parkering på en booket p-plads forsinkes eller ikke kan gennemføres som følge af uforudsete forhold (force majeure), som ParkPrivate ApS ikke er herre over, herunder – men ikke begrænset til – krig, mobilisering, terrorhandlinger (herunder trusler om sådanne), brand, strejke, boykot, blokade og lockout, lukning af veje eller tilkørsler til parkeringspladser og/eller naturkatastrofer, kan ParkPrivate ApS ikke gøres ansvarlig.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal afgøres efter dansk ret.

Såfremt uoverensstemmelser ikke kan løses i mindelighed, skal enhver tvist afgøres ved voldgift. Voldgiftsretten har sæde i Aarhus inden for postnr. 8000-8260. Lov om voldgift er gældende.

Kontrolafgift

Hvis du har modtaget en kontrolafgift, skal denne betales direkte til den operatør, som har pålagt afgiften. Operatøren er en selvstændigt virkende tredjemand, hvorfor ParkPrivate ApS er uden ansvar for dennes handlinger.

Reklamation Hvis du vil klage over en booking, skal du tage kontakt til ParkPrivate ApS enten på mailen info@visitors.dk eller telefonisk ved at ringe på +45 71 89 00 07.

Hvis du vil klage over en kontrolafgift, skal du tage kontakt til den operatør, som har udstedt kontrolafgiften – operatørens kontaktoplysninger vil fremgå af den udskrevne kontrolafgift, som enten vil være placeret på din bil eller være blevet sendt til dig.


Ændringer

ParkPrivate kan til enhver tid ændre ovenstående regler og vilkår for parkering. De til enhver tid gældende regler og vilkår fremgår af hjemmesiden.


Cookies

Ved besøg på https://www.Visitors.dk gemmes informationer (de såkaldte cookies) om, at du har besøgt hjemmesiden.

For udlejere

Oprettelse som udlejer

Du opretter dig som bruger af Visitors via vores app, som hentes i App store eller Google Play.

Når du opretter dig som udlejer, skal du give os følgende oplysninger om dig, din p-plads og din bankkonto:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • Detaljer om din p-plads: adresse, foto, pladsnummer og beskrivelse
 • Konto- og registreringsnummer

Vi gemmer disse oplysninger på vores server. Oplysningerne administreres i henhold til gældende lovgivning vedrørende GDPR og persondataloven. Du giver os samtidigt lov til at måtte kontakte dig i markedsføringsmæssig henseende. Oplysningerne vil ikke blive videregivet til tredjemand.

 

Pris for parkering

Som udlejer fastsætter du selv timeprisen for din egen p-plads. Timeprisen kan du fastsætte til forskellige beløb afhængig af tidspunktet på døgnet.

 

Udbetaling af lejeindtægt

Din lejeindtægt bliver udbetalt til din konto den sidste hverdag i hver måned. Du modtager samtidigt en oversigt over den udlejning, der ligger til grund for beregningen af din lejeindtægt.

 

Servicegebyr

ParkPrivate ApS tager et servicegebyr for hver booking over 0 kr. foretaget gennem Visitors for at kunne opretholde vores system. Servicegebyret udgør 20% af lejeindtægten dog mindst 3 kr. pr. udlejning. Dette servicegebyr bliver automatisk modregnet i udbetalingen af din lejeindtægt. ParkPrivate ApS afholder alle omkostninger til transaktionen.

 

Fri passage

Som udlejer har du ansvar for, at der er fri passage til din p-plads, når den er udlejet. Det indebærer eksempelvis, at parkeringspladsen holdes ren, og om vinteren skal den holdes fri for sne og være gruset/saltet. Du har som udlejer selv ansvaret herfor, herunder bl.a. i medfør af Ordensbekendtgørelsen/bekg. nr. 511 af 20.06.2005.

Parkering uden tilladelse

Hvis du ikke har kontrol på din plads, er det dit eget ansvar og holde styr på, om biler holder på din p-plads uden tilladelse.

Hvis du i forvejen har kontrol på din plads eller vælger at få det igennem en af vores partnere, kan lejeren/gæsten risikere en kontrolafgift svarende til det beløb, som står på skiltningen på pladsen.

Det er ikke tilladt for dig selv at bruge din egen p-plads på et tidspunkt, hvor den er sat til udlejning, lige meget, om den er booket eller ej. Hvis ikke den er sat til udlejning, kan den frit bruges, som du måtte ønske. Det kan altså resultere i en kontrolafgift at holde på sin egen plads, hvis pladsen samtidigt er sat til udlejning.

Udstedelsen og administrationen af kontrolafgifter sker af det autoriserede parkeringsselskab, som holder opsyn på pladsen. Vi videregiver i dette tilfælde relevante oplysninger fra din registrering som bruger til det autoriserede parkeringsselskab.

 

Annullation

Du kan altid annullere dit udbud af din p-plads, hvis der ikke allerede er foretaget en booking. Hvis der allerede er fremtidige bookinger på p-pladsen, sættes pladsen først til annullation efter at den sidste booking er gennemført.

Ønsker du, at din p-plads annulleres med virkning for allerede foretagne bookinger, bedes du kontakte Visitors kundeservice. Du kan se mulighederne for annullation via kundeservice og omkostningen herved her:

 • Udlejning kan til enhver tid aflyses, hvis der ikke er en booking på det pågældende tidspunkt
 • Hvis der er en booking på det pågældende tidspunkt, så annulleres udlejningen som udgangspunkt efter gennemførelse af den sidste allerede eksisterende booking.
 • Hvis du ønsker at annullere en udlejning med eksisterende bookinger, så kan det ske mod et gebyr på 100 kr. pr. aflyste booking. I dette tilfælde skal du kontakte kundeservice. ParkPrivate ApS sender dig en faktura på det pågældende beløb. Først på det tidspunkt, fakturaen er betalt, vil udlejningen blive slettet.

Udlejningsperiode

Når du udbyder din p-plads til udlejning, skal dette som minimum ske for en tidsperiode af en time.

Råderet

Når du udlejer din p-plads gennem Visitors er det dit ansvar, at du har råderet over p-pladsen og har tilladelse til at leje pladsen ud.

Udlejning

Når din p-plads er sat til udlejning gennem Visitors, må p-pladsen ikke på samme tidspunkt være udlejet gennem andre udlejningstjenester.

Skat

Du er som udlejer selv ansvarlig for relevant indberetning til skat vedr. din lejeindtægt.

Ansvar

ParkPrivate er uden ansvar for behandling, transmission og opbevaring af data.

Samarbejde med operatør

ParkPrivate ApS kan sørge for, at der etableres et samarbejde med en operatør, som kan holde opsyn med pladsen og sørge for skiltning, hvis du ønsker det. Det er ikke et krav at have en operatør på pladsen for at bruge Visitors, og du kan bruge Visitors på alle typer parkeringspladser.